“An eye for an eye ends up making the whole world blind” by Yibaba Tilahun

“An eye for an eye ends up making the whole world blind” Mahatma Gandhi!

 

ካልእ ናይ ትግርኛ ኣባህላ ክመፀለይ ስለዘይካኣለ እዬ እዛ እዋናዊት ምስላ ናይ ጋንዲ ጠቒሰያ! ቅድም ክብል እውን ኢለ ነይረ እዬ- ርግዓትን ምስትውዓልን እንትንስእን ኢና ንሳዓር❗️ ክሳዕ ወልዲያ ናይ ሞራል ላዕለዋይነት ነይሩና:: ሕራነና ንውሽጢ ጌርና መንግስቲ ፍታሕ ንኽእልሸሉ ንፀቅጥ ኔርና! ነቲ ካሊእ ብሄር እውን ብትዕግስትና ጌርና ኣብ ጎንና ክነሰልፎሞ ነቶም ፅንፈኛታት ፈሊኻ ኣብ ምውጋዝ ወይ ስርዓት ኣብ ምትሓዝ ናይባዕሉ ታራ ዝፃወተሉ ጡጡሕ ኩነታት ክፍጠር ይፍተን ነይሩ:: ብኡ እንተንቕፅል ውሽጣዊ ሕራነና ናብ ጅግንነት እናተለወጠ ምኸደሞ እቲ ኹነታት ብኡ ተዘይተማሓይሹ ነቲ ነናይ ከባቢኡ ህዝቢ ብማሓዝ ንቶም ግፍዐኛታት ብቐሊሉ ከምቲዝለመድናዮ ስሪኦም ከይዓጠቑ ምማረኽናዮም ኔርና::

 

ሕዚ እንሪኦ ዘለና ግን ናይ ሂወት ተሞክሮ ዘለና ሰባት ከይቀረየ ትዕግስቲ ስኢና, ክንዲ ፈሊና ቃልስና ኣንፃር እቶም ዋና መዋፈርቲ ነውጠኛታትን ኣብ መንግስቲን ፖርቲን እስካዕ ላዕለዋይ መሪሕነት ዝተሰንቀሩ ኸለስቲን እንገብር, ናይ ወዲ ገባር ደም ብናይ ወዲ ገባር ደም ክንመልስ (እሞ ኣብ መረበት ዓድና) ንፍትን ኣለና- እዙይ ተሳዓራይነት 101 (ብናይ ዩንቨርስቲ ቋንቋ) ይባሃል:: ደጊም ናይ ወልዲያ ይኹን ካልኦት እናሳዓቡ ዝመፁ ተወሰኽቲ ሓደጋታት ናይ ምኹናን ናይ ሞራል ቁመና የብልናን❗️

 

እቲ ጉዳይና ይ ቁፅሪ ኣይኮነን – ዋላ ሓደ ይኹን ንሕናውን ኢድና ኣርሲሕና ኣለና- የሕዝን:: ኣነ ነቲ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዘሎ መንእሰይ ኣይኮንኩን ንምንታይ ናብ ስምዒት ኣተወ እናበልኩ ዝኹንን ዘለኹ❗️ ናተይ ወቐሳ ብናይ ዩኒቨርስቲ ሂወት ንዝሓለፍናን ፍትሓዊ ቓልሲ ከመይ ኢሉ ከምዝዕወት ካብ ናይባዕልና ተሞክሮ ንንፈልጥ ኣብ ስራሕ ዘለና ምሁራት እዩ:: ክንዲ ፈሊኻ ነቶም መዋፈርቲ (ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ኣባል ውድባት ኢህወዴግ ዘለዉ) ምቅላስ እነምህር- ብዘሕዝን ደረጃ ዒቕሊን ርግኣትን ርሒቑና ናይ ትግራዋይ ደም, ናይ ትግራዋይ ደም … እናበልና ነቲ ትሕቲ 22 ዓመት ዘሎ ናይ ዩኒቨርስቲ መንእሰይና ናፍቲ ናይ ባዕሉ ተፈጥሮዊ ርሱንነት ብፌስቡክ ወሲኽና እናቃፃፀልና ብምፅሓፍ ናብዚ ዘሕፍርን ዘሕዝንን ጋሻ ወዲ ገባር ሂወት ኣብ መረባ ገዛና ምጥፋእ በፂሕና ኣለና- የሕዝን‼️

 

እሞ ሲሶ ህዝብና ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ተበቲኑ ኣብዝነብረሉ እዋን በዚ መንገዲ እዚ መንዩ ዝያዳ ዝጥቃዕ❓ ኣብዝ እዋን እዙይ ኣብ መላእ ናይታ ሃገር ዩኒቨርስቲ ዝኒሄ ትግራዋይ ምስቶም ብዘይ ጉቡእ ደም ብደም እንጋፈጦም ዘለና ዓሌታት ብቑፅሩ ፍፁም ዝማጣጠን ኣይኮነን❗️እሞ ኣብዚ እዋን እዙይ ኣብ ምንታይ ኣስጋኢን ሓደገኛን ኩነታት ከምዘሎ ይርዳኣናዶ ኣሎ❓ቃልሲ ህዝቢ ትግራይከ ከመይ ኢሉ ከምታዓወተ ዝታዓዘብናዶ ንመስል❓

 

ሓራይ, ሕዚ እቲ ዘሕፍርነገር ኮይኑ ኣሎ- ኣይንመልሶን❗️ ግን በይዛኹም ልዕሊ 35 ዕድመ ዘለኩም ሰባት ተባራዓይ ዝኾነ ውፁዕ ንውፁዕ ከጋጩን ከቃትልን ዝኽእል ፅሑፍ ይኹን ምስሊ ወይ ድምፂ ትግራዋይ, ትግራዋይ, … ዝብክ ቃል እናተጠቐምኩም ንርሱን መንእሰይ ወሲኽኩም ኣይተባርዕዎ❗️ ተዘይኪኢልኩም ንግዚኡ ንደትኩም ብውሽጥኹም ካኣልዎ እምበር ወሰንኩም ሒዝኩም ኣብ መረባ ፌስቡክ ንዓኹም ዘይትንክፍ ቤንዚን ኣይትረብርቡ‼️

 

ወዳሕናኹም (ይባቤ)

Comments

comments