ናብ ሚድያታት ትግራይ ኣብ ዘለኽነኦ… by wedi fetwerari

“””‘”‘””‘””””””””””””””””

ዊኒኑ ፡ ብዛዕባ ኣቀረርባ ሓበሬታ ይምልከት

 

ከምቲ ዝፍለጥ ሓበሬታ ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ህልዉናኣ ዓንዲ ሑቆ እዩ። ዜጋታት እታ ሃገር  ከም ዜጋ ኮይኖም ንኽነብሩ ሓበሬታ የድልዮም። ዓዲ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘላ ዘይፈለጠ ዜጋ ማዓልታዊ ምንቅስቃሱ ክመርሕ ኣይኽእልን።

ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዓለም ከም ሓንቲ ቁሸት ኣብ ዝኾነትሉ ግዜ ሓበሬታ ዘይምርካብ ማለት ደርጋ ብሂወት ዘይምህላው እዩ።

ኣብ ደቂቃ ዝተፈፀመ ክንዉን ኣብ ሰኮንድ ውሽጢ ናብ ህዝቢ ይበፅሕ ኣሎ።

 

ዕድመ ንሶሻል ሚድያ!

 

በዚ ዉን መንግስቲታት ዓለም  ሚድያ ከም ዓብዪ እታወታት ገይሮም ኣበርቲዖም ዝሰርሕሉ ዘለዉ። ኣብቶም ዝሰልጠኑ ዓድታት ኣሽንኳይ ዶ ሓበሬታ ክሓባእስ ፤ እቲ ዘሎ ፍፃመ እኳ ብቀጥታ(live) እዮም ዘመሓላልፍዎ።

 

ኣብ ዓድና  ግና ከምኡ ኣይመስልን ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ እኹልን ዘተኣማምንን ሚድያ ኣሎ ኢልካ ኣፍካ መሊእኻ እትዛረበሉ ኣይኮነን። እኳ ደኣስ በዝሐን ብዝወሰኻ ቁፅሪ ብቅዓተንን ታኣማንነተንን እንዳወረዳ ይኸዳ ኣለዋ ‘ምበር።

 

ብፍላይ ኣብዚ ክልተ ዓመታት እዚ ዝተረአየ ተርእዮ ፍልይ ዝበሉ እዮም።

“ሰሚዕኻ ከም ዘይሰማዕኻ ምሕላፍ ” ዝብል መሪሕ ቃል ሒዘን ተጓዒዘን።

እዚ ኹሉ ኣብ ዳንሻ ፣ ጎንደርን ፣ ባህርዳር ፣ ዳሓር ድማ ኣብ ኦሮሚያ ዝተኻየዱ ዕግርግራት ካብ ኩለን ሚድያታት ሃገርና ፤ ሚድያታት ትግራይ ብስቅታ ሓሊፈነኦ። ካልኦት ሚድያታት ትኹረት ሂበን ክፅብፅባ እንተለዋ ፤ ናትና ሚድያታት ግና ናብ ማይ ከም ዝኣተወት ኣንጭዋ ኮይነን።

ጠቅሊለን እኳ ስቅ ከይብላ ህዝቢ ሓበሬታ ሰሚዑ ክርሰዖ ምስ በለ ኣዘንጊዐን ታይ ዶስ ከመይ ዶስ ይብላ።

 

ድሕሪ ማይ ናብ ባዓቲ ምኻኑ እዩ።

 

ኣብዚ ሰሙን ዝተፈፀመ ፍፃመ ዉን ናይዚ መቀፀልታ እዩ።

ፀወታ  ጋንታ መቀልን ወልድያን ድሕሪ ሰዓት ክፃወቱ ምኻኖም ኣብቲ ዝወፀ መርሃ ግብሪ ተገሊፁ ነይሩ ። ኮይኑ ግና ኣብታ ከተማ ካብ ንጎሆ ጀሚሩ ዕግርግር ተላዒሉ። ብዙሓት ድማ ቆሲሎም።  ንብረት ዉን ዓንዩ።  እቲ ፀወታ ከም ዘይቅፅል ተፈሊጡ።

ተለቪዥን ትግራይ ግና ዕዱም ጋሻ ዓዲሙ ብዛዕባ እቲ ግጥም ትንታነ ይህቡ ነይሮም ። እዚ ድማ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ምኻኑ እዩ። እቲ ፀወታ ከም ዝቅፅል ኣምሲሉ።

 

ህዝቢ ግና ብዛዕባ እቲ ዕግርግር እኹል ሓበሬታ ረኺቡ እዩ ብሰናይ ጓሓቱ።

እንዳተደዋወለ ድሕንነት ደገፍቲ ይሓትት ነይሩ።

 

ኮይኑ ግና

እቲ ዝገርም ኩለን ኤፍማትን ተለቪጅን ትግራይን ብዛዕባ ‘ዚ ብጩቅ ኣይበላን።

 

በዚ ዉን ኣየብቀዐን።

እቲ ፍፃመ ምስ ሓለፈ ‘ዉን ትም ኢሎም።

 

(እቲ ኻሊእ ዝፍፀም ዘሎ ኣረሜናዊ ተግባር ግዜ ባዕሉ ክፈትሖ እዩ…ብግዜ ዘይቅየር የለን!)

 

 

ህዝቢ ትግራይ ን17 ዓመታት ንህልዉንኡን መንነቱን እዩ ተቃሊሱ። እኹል ፣ እዋናዉን ታኣማንን ሓበሬታ ድማ ክረክብ ኣለዎ። ምኽንያቱ

 

ሓበሬታ

ህልዉና እዩ… ናይ ሂወት ሕቶ እዩ።

 

ሓበሬታ ምርካብ መግለፂ ስልጡኑነት እዩ!

 

ስለዚ

ሚድያታት ትግራይ

ብቅዓት ዘለዎም ጋዜጠኛታትን ኣመራርሓን የብለንን ምባል ይካኣል እዩ።

ዓርሰን ኪኢለን ጠጠው ዝበላ ሚድያታት ‘ዉን ኣይመስላን!

 

ስለ ዝኾነ

ሚድያታት ትግራይ!

ዓለም ኣብ ዝበፅሓቶ ምዕባለ ሓበሬታ ንምብፃሕ  ውሽጥኽን ኣዐሪኽን ፈትሻ!

“ሰላምና የብዘሐዮ”

 

ነቲ ዝተፈለየና ሓውና ድማ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ!

Comments

comments