ክቕፅል ዘለዎ መደብ !! by Mearg Amare

*******×******

ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ብኣንፃር መድረኻዊ ሉኡኹ ዘለዎ ጥንካረን መሰረታዊ ድኽመታትን ዝጀመሮ ዓሚቕ ገምጋም ድሕሪ ምዝዛም መድረኽ ዓርሰ ነቐፌታን ነቐፌታን ይገብር ኣሎ።

~ ~ ~ ~ ~

ንሕሉፍ ተኸታታሊ ሰለስተ ሰሙናት ኣብ ዘካየዶ ዓሚቕ ገምጋም በዚ መሰረት ኣብቲ ስትራተጅካዊ ኣመራርሓ ዝኾነ ማእኸላይ ኮሚቴ :….

 

√ ኣብ ቃልሲ ዝተመስረተ መትከላዊ ሓድነት ከምዘይብሉ፣

 

√ ኣብ ምጥቕቓዕን ምክልኻልን ዝተመስረተ ዝምድና ከምዝነበሮ፣

 

√ ዓሚቕ ናይ ፀረ-ዴሞክራሲ ኣተሓሳስባን ተግባራትን ከምዘለውዎ፣

 

√ ናይቲ ሓዱሽ ወለዶ መንእሰይን ሙሁሩን ዓቕምታት ኣብ ምህናፅ …..

ዝብሉ ዓበይቲ እዋናዊ ዛዕባታት ከመዝተልዓሉን መሰረታዊ ለውጢ ከምዝህልዎ ተደጋጊሙ መግለፂ ተዋሂብሉ እዩ::

~ ~ ~ ~ ~

እዚ ፅቡቕ ተበግሶ ኮይኑ ንተግባራዊነቱ ህዝቢ ብሃንቀውታ ዝፅበዩ እዩ::ድሕሪ እዚ ስዒቡ ክመፅኡ ዘለዎም መደባት ከም ናተይ ሪኢቶ ንህዝቢ ኣዙዩም ዘሓረቑን ብሕመቕን ብብልሽው ስርሑም : ብዝወረደ ዓቕሞም ዝፍለጡ ” ንነዊሕ ዓመታት ቤት ፅሕፈት : ትካል : ማሕበር …” ከም ድሌየቶም እናማረፁ ኣብ ሓላፍነት ዝፀንሑ ውልቀሰባት ብዕምቐት ተገምጊሞም ብመንእሰይ ምሁራት ዝትከእሉ እዋን ሕዚ እዩ::

~ ~ ~ ~ ~

ከም ኣብነት ተጋደልቲ ነይሮም ቅድም ኢሉ ብፍላይ ኣብ ክፍሊ ህዝብን ደጀንን ስርሓቲ ተዋፊሮም ዝነበሩ ውሑዳት ተጋደልቲ ዕድመ ምግዳል እናቆፀሩ ብሰናይ ድሌየት ልዕሊኦም ብዘለው አመራርሓ ውልቀሰባት እናተሓገዙ ኣብ ዘይግብኦምን ዘይምጥነምን ሓላፍነት ተቀሚጦም ዘዕግብ ስራሕ ኣብ ልዕሊ ዘይምስርሖም ህዝብን መንእሰይ ኣብቲ ዝመርሕዎን ኣብ ልዕሊ ኽብሪ ተጋዳላይ ዘለዎ ፅቡቕ ኣርኣእያ ንቕይር ይገብሩ ዘለዎ እዩም::

~ ~ ~ ~ ~

እዞም ብኣፃብዕቲ ዝቁፀሩ ሰባት ካብ ዝሰርሑሉ ሓደ ሓላፍነት ናብ ካሊእ ቦታን ሓላፍነት ኣማሪፆም ኣብ መዓልቲታት ይምደቡ ዝነበሩ ምዃኖም ፀሐይ ዝወቕዕ ሓቂ እዩ::

~ ~ ~ ~ ~

ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ትካላት ትእምት ዝኾና ትካላት እውን ንነዊሕ ዓመታት ሓላፍነት እናቐያየሩ ከም ርስቲ መሬት ዘሓዙን እተን ትካላት ከም ናይ ውልቂ ንብረቶም ብቀረባ ሰበም መብዛሕቲኡ ቁልፊ ስራሕ መደባት ንክታሐዛ ዝግብሩ ብዙሐት ኣለው::

~ ~ ~ ~ ~

ብጭቡጥ ዋላ ነፃ ማሕበር እየን ንምባል የፅግም ‘ምበር  ኣብ ትግራይ በዚሕ ዘለውን ብውድብን መንግስትን ደገፍ ዝግበረለን ኣብነት :..

ማሕበር ………. ትግራይ : ውዳብ ….ትግራይ ……

ብዝብል ዝፅውዑ ማሕበራት በቲ ኣግባብ ዘለዎ ኣካይዳን ሕጊን ደንብን መሰረት ኣመራርሓ እተን ማሕበራት ተወሓደ ብቢ ክልተ ዓመት ጉባኤ እናካየዳ ሓዱሽ ኣመራርሓ ክትካኣ ከምዘለዎን እዩ::ሕዚ እንሪኦ ዘለና ግን ዝገርም ንነዊሕ ዓመታት ዝተወሰኑ ውልቀሰባት ንተን ማሕበራት እንትመርሕዎን ንሪኦም ኣለና::

~ ~ ~ ~

እዚ ኣዙዩ ኣብ ትግራይ ካብ ዝረኣዩ ሕመቓትን ግዕዝይና ንክስፋሕፍሑ: ጉድለት ሰናይ ምምሕዳር ይኹን ህዝቢ ኣብቲ ውድብ ዘለዎ ፅብቕ አርኣእያ ንክቕይር ዝገብርን ምስሊ ክልልና ዘበላሽው ብምዃኑ ንመሰረታዊ ለውጢ ኣብተን ዝተጠቐሳ ጠንካራ ገምጋምን ለውጥን ክካይድ ይግባእ::

Comments

comments