ተጋሩ ሓበሬታ ሓይሊ እዩሞ ኣብ ሓቂ ዝተደረኸ ሓበሬታ ሒዝና መርገፂ ክንወስድ  ኣለና እምበር  ግዳይ በለካ ለኸዓካን ምጥቕቓዕን ክንኾን የብልናን!! by Tesfakiros Sahle

 

1: ተጠሊዐ ክናገሮ ዝኽእል ኣብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝተፈጠረ ንህወሓት ከም ውድብ ዘይበለየ ስምዒታዊ ፍቕሪ (emotional affiliation) ኣለኒ። እቲ ሓቂ ድማ ህወሓት ዘይዕርን ውደቀቱ(ተመግዲሩ ሞቱ) ዝፅበ ውድብ ኢዩ።ካብኡ ሓሊፉ  መሪሕነት ህወሓት ናይ ልምዓት: ዴሞክራስን ፍትሕን ሓይሊ ኣይኮነን። ዝገደደ ድማ  መሪሕነት ህወሓት ትግራዋይ,ብሄርተተኛ ሓይሊ ኣይኮነን። ንረብሓ ትግራይ ዝቃለስ ተይኮነስ ድሕሪ ባይታይ ደርባዊ ኢዩ ኢሉ ዘንቃዕርር ሓይሊ ኢዩ። ስለዚ ብሓቂ (reality/fact) እምበር ብስምዒት ክግናሕ ስለዘይብለ ኣብ ዝሞተ/ዝተወድአ ነገር  ናቖዘምካ ካብ ምንባር ኣማራፂ ከተኣላልሽ ኣለኒ።

 

2: ናይ ህወሓት ፀገም ከምውድብ እምበር ናይ ውልቀሰባት ወይ ውሕዳት ኣይኮነን። ነዚ ኢዩ ድማ ከም ውድብ ተስፋ ዘይብሉ: ኣብቲ ውሽጢ ዘለው ውልቀሰባት ወይ ጉጅለታት ለውጢ ከምፅኡ ኢዮም ዝብል  ትፅቢት ስለዘይብለ ድጋፍ ዘይህብን  promote  ክገብር ዘይደልን። ኣብ መገደይ ተተረኺቡ ወይ ድማ ናብቲ ክንቐዶ ንደሊ ፈለግ ተኣትዩ ግና እንኳዕ ዳሓን መፃእኻ ኢለ ይማልኦ።

 

3: ግና ድማ ብዛዕባ ውልቀ መራሕቲ ይኹን ዝኾነ ውድብ ብግጉይ ሓበሬታ መርገፂ ክድሕዝን ናይ በለካ ለኸዐካን ምጉጅጃልን ግዳይ ( victim) ክኾን ኣይደልን።  ምስ ዝኾነ ፖለቲካዊ ውድብ:  ኣባል ይኹን ጉጅለ ድማ ምናልባሽ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ እምበር ውልቃዊ ባእሲ ይኹን ቂም የብለይን። ሓሳብ እምበር ውልቃዊ ዛዕባ ወይ ናይ ረብሓ ምልታም ኣየጋጠመናን። ኣብነት ብዛዕባ ደብረፅዮን ዝናፈስ ዘሎ ኣመልኪተ ትዕዝብተይ ከቐምጥ እሞ ሚዛን ንክሕሊ ዝተፈለየ ርድኢትን ሓበሬታን ተልዩ ኣቕርቡ።

 

4: ደብረፅዮን ኣብ ድሮ ምምቕቓል መሪሕነት ማሌሊት (1993) መለስ (ሓመዱ ይቕለሎ) የቀራርቦ ነይሩ(ቤተ መንግስቲ ኣታዊ ወፃኢ ኾይኑ ማለት ኢዩ)።ብስራሕ ምኽንያት ንደጋፍነት ይሓፅዮ ነይሩ ማለት ኢዩ። ግናኸ ደብረፅዮን ድሕሪ ምምቕቓል ታይ መርገፂ ወሲዱ?

 

ሀ: ንኽልቲኦም ጉጅለ ትገብርዎ ዘለኹም ጌጋ ኢዩ ንህዝብ ቃልስን ትግራይ ኢልኩም ኣፈላላይኩም ፍትሑ:  ዓርዩ ኢሉ ደብዳበ ፅሒፍሎም።

 

ለ: ኣብ መድረኽ (ባዕሉ ዝመርሖ) “ኣነ እቶም ዝወፅኡ ሕማቓት: እቶም ዝተረፉ ጥዑያት ዝብል መርገፂ የብለይን: ገና ብሰላስኦም (30) ክግምገሙ ኣለዎም። ድሕሪኡ መን ሕማቕ መን ጥዑይ ከምዝኾነ ዝፍለ ኢዩ። ምስቲ ዝተረፈ ሓይሊ ዝሰርሕ ዘለኹ ክጋደል ስለዝደሊ ኢዩ። እቶም ዝወፅኡ ኣይንጋደልን ስለዝበሉ ጥራይ ኢዩ ምስኣቶም ክስራዕ ዘይደለኹ”(ቃል ብቃል ኣይኮነን) ዝብል መርገፂ ወሲዱ

 

ሐ: ድሕሪኡ መለስ ፀዊዑ ንሰለስተ (3) ሳዓት ተመያይጥዎ። ክረዳድኡ ኣይከኣሉን መስለኒ ብኣባላት ከውቅዕዎ (ክነቕፍዎ) ደልዮም ኣባል ግና ቐዳማይ ገይሩ ሰሪዕዎ። መለስ እቲ ገምጋም ህንደገና ራኣይዎ ኢሉ መሊስዎ ግና ኣባል ብመርገፂኡ ፀኒዑ ቐፂሊ (ይርዳእኻ እንትብሎ እቶም ክወቕዑ ዝተወደቡ ሰበሶም ተባኢሶም)

 

መ: ድሕሪኡ ደብረፅዮን ንማእኸላይ ኮሚቴ እንትሕፀ መለስ ተቓዊሙ። ግና ኣይተሳኽዐሉን ደብረፅዮን ንመጀመርታ ግዘ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ኾይኑ። ኸዝውን መለስ ንማይጨው ሰዲድዎ።

 

5: ኣብዙይ ዓርባዕተ ሕቶ ከስዕብ ይደሊ:

 

ሓድ: ኣብቲ እዋን ከም ደብረፅዮን ንፁርን ፅኑዕን መርገፂ ዝሓዘ ነይሩ ዶ?

 

ክልተ: እዙ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሓይሊ መብዛሕትኡ ምስ መለስ ዝነበረ ኢዩ (ማዕረ ሓይሊ ሚዛን ስለዘይነበሮምን ተጎተትን ስለ ዝነበሩ ኾራኹር ክትብልዎም ትኽእሉ)።  ስለዚ እዙ ሓይሊ ንደብረፅዮን ሚዛናዊ ኣረኣእያ ይህልዎ ኢልኩም ዶ ታኣምኑ?

 

ሰለስተ: እቲ ነባር ይኹን ሓዱሽ መሪሕነት ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ክንዲ ንህብ ተጎጃጅልና ንጠቓቓዕ ነይርና ዝብል መርገፂ ወሲዱ ኢዩ። እቲ ናይ ኸዚ ገምጋም እውን ናይ ምስጓድ ውፅኢት እምበር ሓበራዊ ምርድዳእን ምቅድዳውን ዘስዐቦ ኣይኸውንን። ስለዚ ደብረፅዮን ፅኑዕ መርገፂ የብሉን ዝብሃል ዘሎ ምስ ሓደ ጉጅለ ስለዘይዓሰለ ድዩ ወይስ ብኣንፃር ናይቲ ውድብ  ፖሊስን ፕሮግራምን ምፍፃም?

 

ኣርባዕተ: ብዘመነ መለስ ናብ  ሓደ ጉጅለ ዘይተፀንበረ ኸዚ እቲ መሪሕነት ተጎጅልና ንራጋሕ ነይርና ኢሉ ኣብ ዝኣመነሉ ደብረፅዮን ኣካል ሓደ ተራጋሒ ጉጅለ ክኾን ትፅቢት ይግበረሉ ዶ?

Comments

comments