ስትራቴጂ ኣልቦነት …by ገብረስላሴ

ኦህዴን ይኹን ብኣዴን ዝገብሩዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ መሪሕነት እህወዴግ ጨቢጥካስ እቲ ኣብ ኢህወዴግ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ መሪሕነት ቦሻዕ ንምሕካምን ኣብዛ ሃገር እወንታዊ ለውጢ ንምምፃእ ተዝኸውን ግርም ነይሩ። ናይ ክልቲኦም ተበገሶ ናብኡ ዝወስድ ከምዘይኮነ ግን ግልጺን ግልጺን እዩ። ህዝቢ ብብሄሩ ፈሊኻ ናጨፍጨፍካ ንኢህወዴግ መሪሖም ንዛ ሃገር ናብ ዝሓሸ ኩነታት ክወስዱዋ ድሌት ኣለዎም ኢሉ ዝጥርጥር እንተሃሊዩ ካብ ድቃሱ ይተስእ። እምበኣርከስ እቲ ዝግበር ዘሎ ጉያ ጉያ በይንኻ ዓብላሊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኮይንካ ንምውፅእ እዩ። ንዙይ ንምስኻዕ ድማ ንቲ ናይ ትግራይ ልዕልና ኣረጋጊጹ ኢሎም ዝኸሱዎ ዘለዉ ህወሓት ምስ ህዝቡ ምንብርካኽን ህዝቢን ውድብን’ውን ንምፍታሕን ከም ቀንዲ ውራይ ተታሒዙ ኣሎ። ህወሓት ከ እንታይ ይገብር ኣሎ? 

 

መልሱ ዋላ ሓንቲ እዩ። ካሊእ ተሪፉ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ንዝበጽሕ ጥቅዓት እኳስ ድምጹ ከስምዕ ኣይደለየን ጥራይ ዘይኮነስ ንዘስምዑውን ብጸቢብነት ክኸስስ ከም ዝሓገየ ርኢና ኢና። ድምፅና ክነስምዕ ንዝበሉ´ውን ኣይፋልኩምን ኢሉ ወታሃደር በቲኑ ዊዒሉ። ኣዚዩ ዘሕዝንን ዘፍርሕን ጸረ ዴሞክርሲያዊ ባህሪ። ዓሚ ኣብ ህዝቢ እምባስነይቲን ካልኦት ኸባቢታትን ዝተርኣየ ጸረ ህዝቢ ተግባር ተደጊሙ። ብናይ ባዕሎም ሕዱር ቂምን ፅልእን  ምኽንያት ህወሓት ካብ ህዝቢ ትግራይ መሊኦም ከፋትሑዋ ለይትን ቀትሪን ዝቃለሱ ዘለዉ ሓይሊታት ባዕላ ህወሓት ብትገብረሎም ዘላ ዘይተሓሰበ (inadvertently) ሓገዝ (ከም ውድብን ክልላዊ መንስግስቲን ዘሎ ማእለያ ዘይብሎም ድኽመታት) ኣቢሎም ዕላምኦም ዝሳኸዐሎም ዘሎ ይመስል። እወ፣ ሕምቀታት ህወሓት ዝገልፅ ብዙሕ ነገር ኣሎ። እቲ ባዕሉ ህወሓት ዝደጋግሞም ድኽመታት ገዲፍና እቶም ዝኸፍኡ ግን ክልተን መሰረታዊ ናይ ስትራቴጂ ጉዳይ ምዃኖም ምዝኽኻር የድሊ።

 

፩ይ፦ ኣባል ኢህኣዴግ ዝኾኑ ውድባት ኣብ ነዊሕ ከይዲ ኣብ ሓደ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባን ቑመናን መጠንን ከምዘይጸንሑ ገሚቱ ንዙይ ዝምጥን ምድላው ዘይምግባሩ እዩ። ንዛ ሃገር ንድሕሪት ክምልሱ ዝቃለሱና ጸረ ልምዓትን ክራይ ኣካብትን ሓይሊታት ኣለዉ ኢሉ ዝኣምን ሓደ ገዛኢ ውድብ ንቲ ወድዓዊ ኩነታት ዝምጥኑ ዓቕሚ ዘለዎም ተፅዕኖ ፈጠርቲ ሙሁራት ናብ መሪሕነት ኣምፂእካ እቲ መድረኽ ዝጠልቦ ምንቅስቓስን ስርዓትን ዘይምፍጣሩ፣ ከም ገዛኢ ውድብ´ውን ኣድላይነት ስተርቴጂክ ኣመራርሓ ክህብ ዝኽእል መሪሕነት ምውናን ካብ ልቢ ኣሚንካ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ኣብ ናይ ሓዊ ምጥፋእ ስራሕቲ ተጸሚድካ ምንባር ከም ሳዕቤኑ ንቲ ንሪኦ ዘለና ኣዚዩ ዘሰክፍ ኩነታት ወሊዱ። እቲ ዝገርም ሎሚ ኣብ ኣሓት ውድባት ንሪኦ ዘለና ፀረ ህዝቢ ተግባራትን ሕመቓትን ድንገት ሀዚ ዝተፈጠሩ ዘይኮኑስ ካብ ዓንተውኡ ግልጺ ኮይኖም ዝርእዩ ዝነበሩ እዮም። ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ናይ 1993 ዓ/ም ተሃድሶ ናይ ብኣዴን መፃኢ ኣካይዳ ጉርሒን ሽርሒን ዝተመልኦ ምንባሩ ግልፂ እዩ ነይሩ። ብሓደ ወገን ኣብቲ ዘጋጠመ ናይ ህወሓት ክፍፍል ብኣዴን ኣሉታዊ ተራ ከም ዝነበሮ፣ ብቲ ካልእ ድማ ኣብ ውድቡ’ውን ዝበስበሱ ኣባላት መሪሕነት ተይተንከፈ ከምዝሓለፈ ዝፍለጥ ኮይኑ ንቲ ኣብ ክፍፍል እዋን ሲዒሩ ዝወፅአ ሓይሊ ህወሓት ደጋፊ ኮይኑ ብምቕራቡ ምኽንያት ናይ ብኣዴን ውሽጣዊ ምብስባስ ሸለል ኢልካ ምሕላፍ ተመሪጹ እዩ። ኣብ ከይዲ፣ ብፍላይ ድማ ድሕሪ ሞት ጠ/ሚ መለስ ዜናዊ ግን ብኣዴን ንርእሱ ንሓይሊ ትምክሕቲ ኢዱ ሂቡስ ከም ኦህዴድ ዝበለ ውድብ’ውን ለኪሙ ኣካል ናይቲ ሽርሕን ዓመፅን ክገብሮ በቒዑ ኣሎ። ከም ንቡር እንተኾይኑ ጭቡጥ ኩነታትካ በቢእዋኑ ምግንዛብ ፖለቲካዊ ኣንፈትካ ብንፁር ንምቕማጥን ንቲ ኩነታት ዝምጥን ስራሕቲ ኣብ እዋኑ ክትሰርሕን ዝሕግዘካ ኮይኑ ሽግር እንትፍጠር ድማ ዝሓሸ ፍታሕ ንምርካብ ጥጡሕ ባይታ ይፈጥረልካ እዩ። ህወሓት ኣብዚ ፈጺሙ ኣይሰርሐን እንተበልና እቲ ሓቂ ምግሃድ ጥራይ እዩ ዝኸውን።

 

፪ይን ዝዓበየን ጌጋ፦ ህወሓት መን ሒዙ እዩ ኣብ ስልጣን (ብክልልን ብሃገርን ብርኪ) ክቕፅል ዝሓስብ ዝብል ካብ ስነ ሓሳባዊን ፕሮፓጋንዳዊን ቃላት ዝሓለፈ ብጭቡጥ ክምልሶ ኣይተርኣየን። ህወሓት ከም ውድብ ኣብ ዱልድል መሠረት ክትቕፅል ዘኽእላ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይን ክልላን ክንዲ እቲ ዝድለን ዝግባእን ዘይምምዕባላ ገዚፍ ውድቀት እዩ። ከምቲ ዝፍለጥ ልዕሊ 40 ሚኢታዊ ህዝብና ኣብ ሴፍቲኔይ ዝነብር፣ ብዓሰርተታት ኣሻሓት ኣብ ዳስ ዝመሃሩ ህፃናትን ብሕፅረት ማይ ጠቓዕ ዝበላ ከተማታትን ዝወነነ፣ ዝለዓለ ስራሕ ስእነት፣ ፍልሰትን ስደትን ዘለዎ፣ ነጋዳይን ሙሁርን ዝሃድሞ፣ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ኣይ ሰላም ኣይኲናት ኩነታት ተኣሲሩ ዝነብር ህዝቢ፣ ቐሊል ዘይበሃል ግዕዝይና፣ ጸረ ዴሞክራሲ ባህሪን ብዘሰክፍ ኩነታት ናዓበየ ዝኸደሉ፣ ስእነት ሰናይ ምምሕዳርን ካልእ መዓት ሽግራትን ዘለዎ ክልል እዩ ዘለና። ህወሓት እቲ ኣብ ዕጥቃዊ ቓልሲ እዋን ዝነበረ ዘስደምም ዋሕዚ ህዝባዊ ድጋፍን ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነትን ደጀኑ ብኹለመደያዊ ልምዓት ንምጥንኻር ብዘይ ምጥቃሙ ምኽንያት እቲ ዳርጋ ካብ ምልኣተ ህዝቢ ዝውሕዝ ዝነበረ ድጋፍ ኣዚዩ ከምተሸርሸረ ግልጺ እዩ። ብዛዕባ ህወሓትን ንሱ ዝመርሖ ክልላዊ መንግስቲን ብጀካ መረረት ዝስማዕ እወንታዊ ነገር ዳርጋ ናሃሰሰ ይኸይድ ኣሎ እንተይልና ሓቂ ጥራይ እዩ ዝኸውን። እዚ ዘይተግሃደሉ ሰብ እንተሎ ነብሱ እዩ ዘዐሹ ዘሎ።

 

እቲ ሓቂ ከምዚ እዩ፦ ገሌኦም መራሕትና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዓሪዶም ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ንኻልኦት ከምዝጭነቑ ንምርኣይ ፪፮ ዓመት ላሕ ኢሎም ግን ዘበርከትኩምዎ ኩሉ ከም ጥፍኣትን ከም ፀረ ኢትዮጵያን ፈላለይቲን ተቖጺሮም። ዘሕዝን! ገሊኦም ድማ ትግራይ ከም ዘይትትንከፍ ሓራ መሬት ቆጺሮም ኣብ ኔትውርክን ምጉጅጃልን ናይ ሓሶት ጸብፃባት ኣብ ምፅሓፍን ተጸሚዶም እቲ ኣብ ዕጥቃዊ ቓልሲ ኣብነታዊ ዝነበረ ረዚን ህዝቢን ክልሉን ብልምዓትን ሰናይ ስርዓትን ድሕሪት ኣትሪፎምዎ። እሞ ድማ እቲ ትግራይ ዝውረየላ ልምዓት ሓሶት ምዃኑ ንምርግጋፅ ከንፈር ብምጣጥ ዝሓዝኑልና በፃሕቲ ዓዲ ዓመት ዓመት ክጋብዙ ክትርኢ የደንጽወካ።

 

መራሕትና ከመይ ከም ዝሓስቡ እንድዒ እምበር እቲ ንፖለቲካዊ ስልጣን ቐንዲ ፍልፍል ዝኾነካ ደጀንካ ብኹለመዳይ እንተተዳኺሙ ከይድካ ከይድካ ጠጠው ወይ ንድሕሪት ምምላስውን ከምዘሎ ግልጺ እዩ። እምበርከስ ትግራይን ህዝባን ብኹለመዳይ (ኢንዱስትሪ፣ ንግዲ፣ ሳይንስን ቴክኖሎጂን፣ ዘበናዊ ሕርሻን ፍልፍል ሙሁር ናይ ሰብ ሓይሊን) ኣልምዒኻ ድኽነት ብወሳናይ መልክዑ ዘጥፍአን ነቕ ዘይብል ቑጠባዊ ዓቕሚ ዘወነንን ክልል እንተዝፈጥሩ ከም ውድብ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ህዝቢ ኣብዛ ሃገር ፖለቲካ ናይ ምውጋይን ፅልዋ ናይ ምፍጣርን ሓይልና ዝለዓለ ምገበሮ። ዘይምዕዳል ኮይኑ ድሕሪ 26 ዓመት’ውን ኣብቲ ዝተገለጸ ዓይነት ሽግር ስለንርከብ ከም ህዝቢን ክልላዊ መንግስቲን ንኹሉ ዓይነት ሽርሒ ጥቕዓትን ዝተቓላዕና ኮይና ንርከብ። እዚ ወዲ’ዚ ኣርሒቑ ዘይሓስብን ምድላው ዘይገብርን መሪሕነት ከመይ መሪሑና ክንብሎ?! ክመይስ ፖለቲከኛ ክንብሎ?! ስትራቴጂ ኣልቦነት ዝብሉዎ ከምዚ እዩ።

 

እሞ ክግበሩ ኣለዎም ናብ ዝብሎም ጉዳያት ካልእ ጊዜ ምለሰኩም።

Comments

comments