ንኤርትራውያን ተጋሩ፦ፎተኹም ፀላእኹም…..by ልፋዓተይ ተስፋ

============

ፎተኹም ፀላእኹም ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ታሪኽኩም’ዩ። እዚ ግሁድ ሓቂ ንሕና ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ንዓኹም ንነግረኩም ወይ ድማ ንስኹም ኣሜን ኢልኩም ንቲ ኩውናዊ ሓቂ ንዘይምርዳእን ንምርዳእን ፍቓደኛታት ክትኮኑ ከለኹም ትቕበሉዎን ትነፅጉዎን ጉዳይ ኣይኮነን ። እዚ ንሕልናዅም ሞጒትኩም ንምርታዕ ዘይከኣለኩም ረዚንን ዘለኣለማውን ሓቂ እዩ። ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ’ውን ንህዝቢ ትግራይ ከምኡ እዩ። ሓውልትታት ኣኽሱም ፤ ህንፃታት ይሓን መስጊድ ነጋሽጥን ፤ ንታውያን ገዳማትን ሓድግታት ትግራይ ካብ ንኣምሓሩ ንዓኹም ይቐርበኩም። ንዚ መረጋገፂ ኣብ መጠራ ፤ ዘይላን ቆሓይቶን ከምኡ ድማ ኣብ ገዳማት ደብረ ቢዜን ዝርከቡ ሓድግታት ኤርትራ ምስ ኣብትግራይ ዝርከቡ ሓድግታት ብዕድመ ፤ ብኣሰራርሓን ብኣፀሓሕፋን ተመሳሰልቲ እዮም።

 

ኢትዮጵያ ናይ 130 ዓመት ታሪኽ ጥራሕ እዩ ዘለዋ። ክልቲኡ ህዝቢ ትግራይ ብሓባራዊ ፀላኢ ካብ ዝፈላለ 121 ዓመታት ጥራሕ እዩ ኣቑፂሩ። እቲ ህዝቢ ግና ክሳብ 1896 ዓ/ፈ (ካብዝፍጠር ጀሚሩ) ከይተፈላለየ ጥራይ ዘይኮነስ እንኮላይ ከም ናይ 1ቲ ስድራ ቤት ኣሕዋት ከይተጓየቐቀ’ዩ ንኣስታት 5 ሽሕ ዓመታት ከተፈላለየ ኣብ መረበቱ ይነብር ዝነበረ።

 

ሓቂ ንምዝራብ ኢጣልያ ዝነዝሖ መርዚ ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ሕቑኡ እዩ በቲኹዎ። እቲ መርዚ ንኹሎም ተጋሩ ፃህያይ ኣመኬላ ፡ ንኹሎም ኣምሓሩ ድማ ኣዝመራ ምሸላ ኮይሎም ኣሎ። ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዋላ ድሕሪ ኢጣልያ ህዝቢ ኤርትራ ብምንሊኻውያን ብፍላይ ከዓ ብስርዓት ኃ/ስላሰ ከም ተጋሩ ኣይተወፀዐን ምባል ይከኣል። እቲ ናይ ኣምሓሩ ዝለዓለ ኩርናዕ ኣብልዕሊ’ቲ ትሕቲ ሕቖ ኮይኑ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተጎሚዱ ዝተረፈ ክፋል ህዝቢ ትግራይ እዩ ዓሪፉ። እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ምስ ኣምሓሩ ዝተረፉ ኢትዮጵያውያን ክፋል ስጋ ዓፅምኹም ዝኾኑ ተጋሩ ስለዝኾኑ።

 

ክትርድኡዎ ዝግባ ነገር ኣብ መንጎ ህዝቢ ሸዋን ህዝቢ ጎጃምን ፡ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ህዝቢ ጎንደርን ወሎን ዘሎ ናይ መንነታውን ኩለመዳያውን ፈላላይ ልዕሊ ህዝቢ ክልቲኡ ትግራይ ገፊሕ እናሃለወ ገዛእቲ ሽዋ ንቲ ልዕሊ ብረት ስጡም ሓድነት ዝነበሮ ህዝቢ ትግራይ ኣላሕሊሖምን በቲኾምን ናይባዕሎም መንነት ኣብ ሖፃ ከፅኒዑ ክኢሎም ኣለው።

 

ሸወቶት ክልቲኡ ህዝቢ ትግራይ ፍቕሪ እንተኾይኑ እንታይ ክኾኑ ከምዝኽእሉ ኣፀቢቖም ይፈልጡ እዮም። ምኽንያቱ ኣብቲ ናይ ኩሎም ተጋሩ ኣንፃር ስርዓት ደርግ ውፉር መሪርን ስሩዕን ዕውት ቃልሲ ዘካየዱ 2ቲኦም ተጋሩ ጥራሕ እዮም። ኣምሓሩ ንዚ መስተንክራዊ ስርሒት ኣፀቢቖም ስለ ዝፈልጡ ሓድነትን ፍቕርን 2ቲኡ ሓው ህዝቢ ትግራይ ከይሰምር ትምኒቶምን ቀትርን ለይትን ክሰርሑ ትዕዘቦም።

 

ብፍላይ ከዓ ግጉይ ኣረኣእያ ዘለኩም ገለ ኤርትራውያን ተጋሩ ሀዚ’ውን ደጊምኩም ደጋጊምኩም ሕሰቡ ፤ ሱረ መሰረት መንነትኩም ነፅሩ ፤ ብባዶ ትምክሕቲ ንነብስኹም ኣይትቖልሉ ፤ ስጋኻ ስጋኻ እዩ ፤ ዓፅምኻ’ውን ከምኡ።

 

ኣብዚ ሐዚ ሰዓት ህዝቢ ትግራይ ካብ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ካብ ካልኦት ህዝቢታት ኢትዮጵያ ኣይኮነንዶ ክበፅሖ ዝኽእል ስግኣት ሓደጋ ፤ ካብዝኾነ ናይገፅ ምፅዋግ ይኹን ናይ ምድላው ተርእዮታት የለን።እኳ ደኣስ እናኸበረን እና ማዕረገን ይመፅእን ኣብኢትዮጵያ ፅዕንቶ ኣብምፍጣር ኣዛይዱ ይስጉም ኣሎ። ትግራዋይ ብዘይ ምንም ፀገም ንዓዲ ኣምሓራ ከይዱ ይሰርሕ ኣሎ ፤ ንዓዲ ኦሮሞ ፤ ደቡብ ፤ ሶማልን ጋምቤላን ከይዱ ይሽቅል ኣሎ። ኣብዚ ሀዚ እዋን መፍትሕ ኢኮነሚያዊን ፖለቲካውን ኢትዮጵያ ኣብ ኢድ ህዝቢ ትግራይ ይርከብ ። ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝነብር ዓፅመስጋኹም ንዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ሕማቕ ኣይትመነይሉ ፤ ሕማቕ ኣይተተስፍው።

 

ስለዚ ክትነቕሑ ይግባእ ፤ ናይ ቀረባ ቅርሒንቲ ገዲፍና ናይ መፃኢ ዕማምና ንተልም። ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ዝፈጠርናዮ ዘይምቅድዳው ብቲ ንልዕሊ 5 ሽሕ ዓመታት ዝተጠማዕናዮን ዝተወሃሃድናዮን ዓፅመ ስጋና ናብ ንቡር ሕውነትና ክንምልሶ ይግባእ። ኣቓልቦና ካብ ናይቀረባ ሕሉፍ ድኽመታትና ኣልኢልና ናብ ናይ መፃኢ ሓባራዊ ልምዓትናን ምዕባለናን ከንገብር ይግባእ።

 

ንኣይ ልምዓታዊ ህዝቢ ልዕሊ ሃገር እዩ። እዚህዝቢ ክህሉ ከሎ ሃገር ትምዕብል ፡ ትኽበር ፡ ከምኡ’ውን ትፍራሕ። እዚ ልምዓታዊ ህዝቢ እንተዘይሃልዩ ግና ክብሪ ሃገርን መንነትን ዘይሕሰብ እዩ። ኤስራኤላውያን ፡ ኣሜሪካውያንን ጃፓናውያን እቶም ስልጡናት ህዝቦም ዘልምዑወን ሃገራት’ምበር እተን ሃገራት ኣይኮናን ንዜጋታተን ፈጢረንን ኣልሚዐንን።

እዚ ማለት ልምዓታዊ ህዝቢ እምበር ሃገር ኣይኮነን ንዓዲ ዘኽብር። ስለዝኾነ ኣታሓሳስባና ከምቲ ኣብ ዘመነ ኣኽሱማውያን ዝነበሩ ኣያታትና ኣማዕቢልና ኣብዞባናን ቀርኒ ኣፍሪቃን ልዕሊ ኤስራኤላውያን ሓያላትን ተፈራሕትን ህዝቢ ኣግኣዝያን ንኾነሉ ባይታ ሓቢርና ክነጠጥዕ ይግባእ።

Comments

comments