ንኻሊእ በልዮ ጣብያ When they go low, we go high by ተስፋኪሮስ ሳህለ

 

1: ድሑር ፖለቲካዊ ሓይሊ ንሕንሑ:ትክኑ ንውሽጢ ኢዩ። ምዕቡል/ሱልጡን ፖለቲካዊ ሓይሊ ድማ ንሕንሑ :ትክኑ ንደገ። 

 

2: ለውጢ እንተስርብ በቲ ዘሎ ኩነታት ተረባሒ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ: ጉጅለ: ደርቢ/class ብትኽኣለ መጠን ካብ ዕቅብ ቃልሲ (vertical struggle) ኣውፂኡ  ኣብ ሞንጎ ለውጢ ደላይ ወለዶ ጎናዊ ጎንፂ (horizontal conflict ) ፈጢሩ ናብ ሕትኹቱኹ ከእቲ እሞ ንሱ ነፃ ኮይኑ ዕድመ  ስልጣኑ ወይ ተረባሓይነቱ  ከናውሕ ይፍትን። እዙይ ኣብ ዝኾነ ናይ ለውጢ ደበና ዘስረበሉ ኩነታት  ኣብ ሞንጎ ገስገሳይን (progressive) መድሐርሐራይ (reactionary) ሓይልን ዘጋጥም ኢዩ።

 

3: እቲ መድሐርሐራይ ሓይሊ ነቲ ገስጋሳይ ሓይሊ ሓንኪሉ ናብ ሕትኹቱኽ ከእቲ ኣብ ማሕበረሰብ ዘለው ሕመቓት (biases, prejudices, fear etc) ኣብሊሑ ናብ ጎንፂ ክልውጦም ይፅዕር ኢዩ። መድሐርሐራይ ሓይሊ ኣንፃር ደላይ ለውጢ/ገስጋሳይ ሓሳብ (progressive ideas) ዝጥቀመሎም መሳርሕታት ቀዲሙ ኣሚቱ ፍታሕ ዘንፀፈ ነቲ ዝተዘርግሐሉ ማሕለኻ/መፃወዲያ ብብስለት ይሰግር ወይ በታቲኹ ይድርብዮም።

 

4: ተጋሩ ቀደሙ እውን ሓባራዊ ቅልፅምና ኣምኪኾም ባህጊ ለውጢ ህዝብና ከሰናኽሉ ዝኽእሉ ሕመቓት ኣለሊና ኣሚትናየን ኢና። ነዚ ኢዩ ድማ ናብ ጎናዊ ጎንፅን ሕትኹትኹን ክንኣቲ ዝትሃቀኑልና ውዲታት እቲ ዱልዱል ሓፁር ሓድነትና መኪቱ ዘምክኖም ዘሎ። ዝተልኣኸ ኸሻፍን ጦፈኛን   ምስቲ ሓፁር ሓድነት ተላቲሙ  ይምለስ። ድፋዕ ለቒቑ ዓቕሙ ፀንቂቑ ክላተም ተመፂኡ እውን ደጀኑ ይፈርስ እምበር ነቲ ግስጋሰ ኣይዓግቶን።

 

5: እቲ ሓደ ፅቡቕ ኣጋጣሚ (advantage) ኣብ ትግራይና ከባቢያዊነት/ኣውራጃውነት መሰረት ዝገበረ ናይ ፖለቲካዊ ኣወዳድባ ወይ ድማ ናይ ጎንፂ ታሪኽ ስለዘይብልና ነዛ ካርዲ እዚኣ ተጠቒሞም ጎናዊ ሕትኹቱኽ (horizontal conflict) ከተኣታትው ዝደልዩ ሓይልታት ባይታ ኣይህልዎምን። እታ መሊኣ ዘይበለየት  ቤተሰብ (ዓልየት) መሰረት ዝገበረት ፊውዳላዊ ናይ ስልጣንን ረብሓን ንሕንሕ ኢያ። ንሳ እውን ኣብቲ ሓዱሽ ወለዶ ባይታ ስለዘይብላ ትምንምን ኣላ ኢያ።

 

6: ካሽዑ ግና ካብ ቀንድን እዋናውን ዛዕባና ዘውፅእ ተቐባቢሉ  ዝትውሃበና ኣጀንዳ ኣይንተኩስ/ ኣይነባርዕ: ኣይነጋውሕ። ንኻሊእ በልዮ ጣቢያ ኢልና ናብ ውራይና_ ዳይ ናብ ኣሸንዳና።

Comments

comments