ተጋዳላይ እምበር ተጋዳላይ !!! =================== ፍልፍል ፅሑፍ Fisseha Meresa Meressa

እዚ ወርቃዊ ቃል እዙይ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ዓበይቲ መድረኻት ተዘሪብሉ፣ ተጨሪሕሉ፣ ከየንቲ ኩሎም በቢዓቅሞም ብኣርባዕቲኡ መኣዝናት ብምሩፃት ቃላት ደሪፎምሉ፣ ገጢሞምሉ ግና ብዘይምክንያት ኣይኮነን፡፡ ዓብይ ምስ ንኡስ ኮታስ ኣብ ሕልና ኩሉ ትግረዋይ ንዘንተእለት ክርሳዕ ዘይኽእልን ካብ ወለዶ ናብ ዝመሓለለፍ ረዚን መልእክት ዘሕልፍ መግለፂ ናይ ህዝቢ ትግራይ ጅግንነት ኣብ ዝወፈሮ ኩሉ ተዓዊቱን ታሪኽ ሰረሑ ከምዝምለስን ንነፃነቱን ንብሄራዊ መሰሉ ንምኽባር ኩሉ ግዜ ዝዋደቅን ዘይዋገን ከምዝኮነ ዝገልፅ ደጋጊምካ ተሰሚዕካዮ ዘይምኖ ዘበን ዘይስዕሮ ንዋዕሪታትን ንኣናብስን ብትኽኽል ብዘይምንም ኣፈላላይ ዝገልፆም ቃል እምበር ተጋዳላይ ብምንታይ እሞ ክገልፀካ ካብዙይ ንላዕላይ ናይ ብሓቂ መግለፂ ዝተስኣነሉ ወርቃዊ ቃል ፡፡
እሞኸ ምሽጥር ተጋዳላይ ዝብል ቃል ውሽጡ ታይኮን ይኸውን? ቅያን ታሪኽን እዚ ቃል እዙይ እንትለዓል ይትረፍ ነቲ ብኡ ዝሓለፈ ንማንም ንቋንቋ ትግርኛ ዘይሰምዕ’ውን ዘለዓዓለ ተጋዳላይ እንትለዓል ካብ ፅፍሪ እግርኻ ክሳዕ ርእስኻ ኩሉ ኣካላትካ ብመንፈስ ኣለዓዒሉ ንቀልብኻ ዝስዕር በዓል ብዙሕ ተዘክሮ ውሽጠ ምሽጥሩ ታይኮን ይከውን? ኩሉ ዝገልፀሉ ነናይባዕሉ መግለፂታት ከምዝህልዎ ኣይረሳዕኹን፡፡ ኮይኑ ግና ኣነ ንቲ ተጋዳላይ ዝብል ቃል ብትኽኽል ክገልፆ እየ ዝብል ሙሉእ ድፍረትእኳ ተዘይሃለወኒ ይኽኣሎ ኣይኽኣሎ እቲ ኣብ ልበይ ዘሎ ዝተደጎለ ስምዒት ብዓቅመይ እንተገለፅኩዎ ነቲ ኣዕርዩ ዝኸኣሎ ብዝበለፀ ክገልፆን ክፅሕፎን በሪ ይኸፍት ኣለኹ ኢለ ስለዝኣምን ብዓቅመይስቲ ብዘን ዝስዕባ ምጡናት ቃላት ክገልፆ ኢለ ተላዒለ ኣለኹ፡፡
ተጋዳላይ ንናይ ህዝቢ ረብሓ ዝተሰለፈ ነታ ሓንቲን መተካእታ ዘይብላን ሂወቱ ብዘይንም ሰጋእመጋእ ኣብ ዕሽል ዕድሚኡ ሂወቱ ዝገብረ ሕጊ ተፈጥሮ ዘይከኣል ኮይኑዎ’ምበር ተዝከኣልስ ደጋጊሙ ንህዝቢ ኢሉ ክመውት፣ ክቆስልን ዝኮነ ዓይነት ስቃይ መከራን ክቅበል ንፃት ዝኣክልእውን ብዛዕባ ናቱ ሂወት ዘይሓስብ፡፡ ኣብ ዓውደ ውግእ ኣትዩ ፀላእቱ ንምስዓር ኣብ ዝተገበረ ግጥምን ምትሕንናቅን ናይ ማን ዓፅምን ስጋን ዝለበሰ ወዲ ሰብ ክገብሮ ይክእል እዩ ተባሂሉ ዘይግመት ብቀሊሉ ንክትኣምኖ ዘፅግም ሓደ ንዓሰርተታት ሓደ ንኣማኢት እሞ ንሱ ድሑርን ዘይዘመነን ኣፅዋር ሒዙ ገሊኡ ዝሓዞ ብረት ምትኻስ ኣብዩዎ ምስ ዘመን ዘፍረዮ ክሳዕ ኣፍንጭኡ ዘመናዊ ኣፅዋር ዝተዓጠቀ ሽሾ ሰራዊት ተሓናኒቑ ምስ ከምኡ ዝበለ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ዘለዎ ጠያይቲ ወዲኡ ተሓናነቅ ኮይኑ ምስ ብረት ለበስ ታንኪ ተዋጊኡ ንፀላእቱ ስዒሩ ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት ኣመዝጊቡ ህዝቡ ካብ ግፍዕን ስቓይን ማሕረድን ዘውፅአ ወዲ ህዝቢ በዓል ፅኑፅ ዕለማ ተጋዳላይ ናይ ማን ከምሃገሩ ሰብድዩ ነይሩ? ኢልካ ክትሓትት ዝገብረካ ናይ ብሓቂ መርኣያ ፅንዓትን ጅግንነትን ተጋዳላይ!!!
ንህዝቢ ኢልካ መስዋእቲ ምኸፋል ከምውህብ ተቀቢሉ ግና ንክትገልፆም ዘፅግሙ መከራታት፣ ውፃእ ውረድ ዓቐብ ቁልቁለት፣ ጥምየት፣ ፅምኣት ፣ እርቃን፣ መውጋእቲ ፣ ድቃስ ምስኣን ኮታስ ኩሉ ኣብ ዓለምና ወዲ ሰብ ክሓልፎ ብጣዕሚ ዘፅግሞ ገሊኡ ክሳዕ ሐዚ ኣብ ብዙሓት ቃልሲ ዘካየዱ ወያነታትን ህዝብታትን ዘይከኣልዎ ፀበባን መከራን ሰጊሩ ዝሓለፈ ናይ ማን እዙይስ ከምሃገሩ ስጋ ዝለበሰ ፍጡር ድዩ ወይስ ሓወርያ ? ተባሂሉ ኩሉ ዝተገረመሉ ተጋዳላይ እምበር ተጋዳላይ ናይ ብሓቂ ንምእማኑ ዘፅግም ወርቃዊ ታሪኽ ዝሰርሐ ጅግና ወዲ ህዝቢ ፡፡
ንዑዑ ነቲ ተጋዳላይ ሞትእ’ማ ኣብ ሰከንድታት ሂወትካ ምሕላፍ ቀሊል ፡፡ ብደው እናሃለወ ብሓያል ቁሪ ኣካላቱ ኩሉ ደንዚዙ ገሊኡ ብምሒር ሓያል ቀዝሒ ትሕቲ ዜሮ ድግሪ ሴንቲግሬድ ዝዕቀን ኣየር ፀባይ በረድን ኣሳሓይታን አብዝበዝሖ ሰማይ ጠቀስ እምባታትን ጎቦታትን ኣፃብእቱ ተኮርምዩ ኣካለቱ ምንቅስቃስ ኣብይዎ መትንታቱ ዑደቶም ጠጠው ኣቢሎም ንዛዓለም ንሓዋሩ በቃ ክሰናበታ ውሑዳት ደቓይቕ ተሪፉዎ እናሃለወ ወይከ ትምብርሽ ዘይብል ኣረ ዘይዕጅቦ ኣጆኩም ብፃት ንዓና እዙይ ቀሊል እዩ! ኢሉ ትብዓትን ጅግንነትን ኣውረሱ ዝሓልፍ አረ ካሊእ ነይሩ ካብዙይ ዝገደደ ፡፡ ኣብ ሓያል ሃልሃልታ ፀሓይ ምድረ ባዳ በረኻ ይትረፍ ንሰብኣዊ ፍጡር ነቲ ተፈጥሮ ባዕላ ንበረኻ ክፃወር ኢላ ዝፈጠረቶ እንስሳ ግመልእውን ብፍፁም ክዘልቆን ክፃወሮን ይኽእል እዩ ተባሂሉ ዘይሕሰብ ምዕጒ ማይ ዘይርከበሉ ፀምፀም በረኻ ኣትዩ ብሕሱም ሓያል ሙቐት ካሊእ ይትረፍ ምስ ፀላእቲ ክዋገአሉ ዝሓዞ ናይ ባዕሉ ተተኳሲ ኣፅዋር ተይተረፈ ብሚሒር ሓልሓልታ ፀሓይ ኣብ ማዓንጥኡ እናተፈንጀረ ንፃትእውን ክትፀንሕ ዘይፈቅድ ናይ ተፈጥሮ ነዳድ ተሓዊስዎ ብደው እናኸደ ኣካለቱ መኺኹ ሂወቱ እንትዝልዐፍ አረ ሰብ ድዩ ናይ ማን ከም ሃገሩ ፍጡር ዘየብልዶ ኣይኮነን? ብማይ ፅምኢ መልሓሱ ደሪቁ ምዝራብ ኣብይዎ ኣፉ ተሎጉሙ ብምልክት ገሊኡ እናጨረሐ ኣዮኹም ብፃት ዕላማና ቀፅልሉ !ኣዶ ትግራወይቲ ብፀላኢ ከይትግፋዕ! ኢሉ ሓደራ ኣሸኪሙ ዝሓለፈ ናይ ማን ወዲ ህዝቢ ብናይ ተፈጥሮ ተፅዕኖ ዘይስኮን ተጋዳላይ እምበርከ እዚ ቃል እዙይ ንቲ ጅግንነቱ ብትኽኽል ይገልፆዶ ይኸውን? መዝገበ ቃላት ኣገማጢልና ካሊእ ንዑ ነቲ ምስ ከምኡ ዝበለ ሰብ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ተፈጥሮ እውን ገጢሙ ዝወፀ ዘይተሰኮነ ተጋዳላይ ነቲ ዘይንቡር ዝበሃል ንቡር ዝገበረ ነቲ ዘይከኣል ዝበሃል ይትረፍ ወዲሰብ ክገብሮስ ክሓልሞ’ውን ይኽእልዩ ተባሂሉ ዘይግመት ተኣምር ዝሰርሐ ከምቲ ደራፋይ ዝበሎ ሰብማ ሰብ ኢኻ ከምሃገርካ ግን ግን መግለፂ ዝተስኣኖ ተጋዳላይ ኢልካ ምሕፃርዶ ይሐይሽ ይኸውን !!
እቲ ወዲ ሰብ ንኽቅበሎ ዝኸብዶ ይትረፍ ወዲ ዒስራን ሳላሳን ዕድመ ክልል ዘሎ ገና ትኩስ ዓርጣም መንእሰይ ወዲ ሰማንያን ቴስዓ ዝኮነ ብተነፃፃሪ በዓል ዕድመ ፀጋ ንሞት ከመይ ከከምዝፈርሓ ኩልና ከካብ ህይወትና ተላዒልና እንርድኦ ጉዳይ እዩ፡፡ ነቲ ብፀጋ ዝተቐበሎን ዝወሰነን ተጋዳላይ ግና ንናይ ህዝቢ ጥቅሚን ረብሓን ብትኽኽል ኽኽፈል ዘለዎ ዋጋ ምኻኑ ንፃትእውን ተመናቲኡሉ ኣይፈልጥን ፡፡ ብጥይት ተወቂዕኻ ኣብ ዓውደ ውግእ ተኳሺሕካ ንፀላእቲ ስዒርካ መስዋእቲ ምኽፋል ዕለታዊ ሂወቱ፣ ምግቡ፣ ንቡር ክሰርሖ ክገብሮ ዝወሰነ ተዘይገይሩዎውን ሓደ ነገር ከምዘጉደለ ንባዕሉ ንነብሱ እናሓተተ ተጠያቂ እናገበረ ዝውዕል ዝሓድር አረ ከመይ ዝበለ ፅንዓት እዩ ነይርዎዶ? ታይ እዙይማ ቀቀሊሉ ኣብ ዓውደ ውግእ ኣትዩ ንሂወቱ ዓቂቡ ክወፅእ እናተገቦኡ ንህዝበይ ክስዋእ ኣለኒ ኢሉ ኣቐዲሙ ንባዕሉ ንመስዋእቲ እናቃለዐ ዝስዋእ ዝቆስል ኣካሉ ዝጎድል ክንደይኢልካ ክቁፀር፡፡ መን ካብ መን ክትፈሊ ናይ ኩሉ ተጋዳላይ መለለይን መግለፂኡን ፍሉይ ሕላገቱን እንድዩ ነይሩ ፡፡ ካብ ብሱል ጥረ ዝተረፈ ከዓ ንምንታይ ኣነ ክሳዕ ሐዚ ፀኒሐ? ንምንታይ ዕድመይ ነዊሑ? ንምንታይ ካብቶም ዝተሰውኡ ብፆተይ ኣነ በይነይ ተሪፈ? እናበለ ዓሰርተ ሻዕ ምንም ጥፍኣት ዘይብሉ እናሃለወ ይትረፍ ወገኑ ህዝቢ እቶም መጋጥምቱ ፀላእቱ ባዕሎም እንተይተረፉ ኣብ ዓውደ ውግእ ብዘርእዮ ጅግንነት ቆራፅነት ምሽጥር ዓወቱ ዘይተረደኦም ኣታ እዙይስ ናትና ተዝኾውን ነይሩ ኢሎም ዝብህግዎን ንጅግንነቱ ዝምስክርሉን ሃርበኛ ተጋዳላይ ብኣጋጠሚ ስለዝቀነየ ንባዕሉ ደጋጊሙ ዝነቅፍ ድቃስ ዝኣብዮ ናብ ኩናት እንትኣቱ በቃ ሎሚስ ዕድመ ፀላኢ ንምሕፃር ክስዋእ ኣለኒ ኢሉ ወሲኑ ዝኣቱ ብተግባር ናይ ህዝቢ ወገንነቱ ዘመሰከረ ወዲ ህዝቢ ተጋዳላይ ዝነበሮ ስብእና ካባይ ንላዕሊ እቶም ኣብ ዓውደ ውግእ ዝወዓሉ ተዝገልፅዎ ከመይ ምፀበቀ ፡፡
ኣብ ዓውደ ውግእ ተወጊኡ ገሊኡ ብከቢድ ብረትን ቡምባ ፀላኢን ኣካላቱ ተመናጢሉ ኣብ ቅድሚኡ ረጊፉ እናረአየ በታ ዝተረፈት ኣካሉ ቀልጢፋ ሂወቱ ከይሓለፈት ጅግንነቱ ንካልኦት ከሕልፍ ምማቱ ድሕሪ ሰከንድታት ዘይትርፍን ርግፀኛ ምኻኑ እናፈለጠ ዝተቆረፀ ኢዱን እግሩን ኣልዒሉ ዓወት ንሓፋሽ! ቃልስና ነዊሕን መሪርን እዩ! ኢሉ ጨሪሑ ብጅግንነት ዝተሰውአ ተጋዳላይ ናይ ማን ከምዙይ ዝበለ ፍፃመ ኣብ ዓለምና ብዘይካ ንሱ ካሊእ ሰብ ሰሪሕዎዶ ይኸውን? እስቲ ናይ ካልኦት ወያነታት ታሪኽ መዛግብቲ ዘንበበኩም ኣብ ቬትናም ፣ኣልባንያ ፣ ቻይና ሶቭየት ሕብረት ካልኦት ዝሓለፉ ናይ ህዝቢ ቃልስታት ከምዚይ ዝበለ ንምእማኑ ዘፅግም ጅግንነት ተፈፂሙ ዶ ይኸውን? ትፈልጡ ተሃልይኩም ኣቅርብዎስኪ በይዛኩም፡፡
ወዲ ሰብ ንክነብር ክበልዕ ክሰቲ ክኽደን ብናይ ተፈጥሮ ሕግጋት ግድን እዩ፡፡ ተጋዳላይከ ታይ ይበልዕ ነይሩ? ንቡር ወዲ ሰብ ዝምገቦ ካብ እኽሊ ዝተሰርሐ ዝብላዕ ነገር ነይርዎዶ? ብፍላይ እቲ ቃልሲ ኣብ ዘይደልደለሉ ጊዜ ብምንታይ ይዕንገል ነይሩ ይኽውን? ይትረፍ ወዲ ሰብ መብዛሕቶኦም እንስሳ ዘይምገብዎ ኣብ በረኻ ዘሎ ፍልሖ ዝሰርሕዎ ጒላ ሓመድ፣ ቆፅሊ ሱራሙር፣ ዓሰርተ ሻዕ ዝተቐቐለ ምንም ናይ እኽሊ መቀረት ዘይብሉ ዓፅሚ እዙይእውን ከምቲ ሰብ ብንቡር ኣብ መዓልቲ ሰለስተ ጊዜ ዝምገቦ ክረክብስ ይትረፍ ንእስትንፋሱ ተፅንሕ ኣይተምውት ኣይተሕዩ ዝዕንግለላ ዘይኮነስ ንሽሙ እኽሊ ለኽፉ ንኽበሃል ኣብ ሳልስቲ ካብ ሞት እተድሕኖ እትቅመስ ወይ ዕኹቲ ቆሎ ወይ ድጋም እንጀራ ተረኺቡ እውን ፅቡቅ፡፡ መሊእኻ ምፅጋብ ምርዋይ ኣማሪፅካ ምብላዕ ፍፁም ዘይሕለም ኮይንዋ እንትንፋስ መቐነይት ከምኪኒንያ ብመሻርፍ እትዕደል ተተረኺባ ደረቅ ዝነቐፀት ደረቅ ኮሮንሾ በሊዑ ብጥሙዩ ፅጉብ ንሱ ተይበልዐ ብፆታይ ይብልዑ ኣብቲ ህዝብና ብሰንኪ ድርቂ ዝብላዕ ዝለሓስ ዝሰኣነሉ ግዜ ቅድምያ ህዝቢ ይተዓንገል ዝብል ሓልዮትን ሰብኣውነተን ዝመለለይኡ ታይ ዘይገበሮ ነገር ኣሎ? እቲ ካሊእ ንወዲሰብ ንምሽካሙ ዝከብዶ ማይ ተይሰተይኻ ንነዊሕ እዋን ምፅናሕ እዩ ፡፡ እንተ ተጋዳላይ ግና ንምስታይ ንምርዋይ ተይኮነስ መልሓሱ ንምትርካስ ኢሉ ዝረኸቦ ዝኣገለ ማይ ወራዲ ሓርየት ኣብ ገሊኡ እንስሳት ዝሞትሉ ዕቋር ማይ ንጥዕንኡ ናብ ሓደጋ ዘውድቅ እናሃለወ ምእንተ ናይ ህዝቢ ዕላማ ክዕወት ሂወቱ ኣትሪፉ ቃልሱ ክቅፅል ነታ ዝረኸባ ይሰቲ ካሊእ መማረፂ የለን ታይደኣ ክገብር? ኣብየትም ዘይተገበረ ኣብ ፎቆዶ በረኻታት ማይ ተሳኢኑ ብዙሕ ተጋዳላይ ኣንከርዲዱ ብሰንኪ ፅምኢ ማይ ሂወቱ እናሓለፈ ናይ ባዕሉ ሽንቲ’ኳ ንባዕሉ ከይጥቀም ንዝገደዱ ብፆቱ ሽንቲ መቂሉ ንመሪር ኩነታት ክሓለፍ ዝከኣለ ናይ ማን መርኣያ ፅንዓት መርኣያ ጅግንነት ተጋዳላይ እዙይስ ከምሃገሩ ፍጡርድዩ ዘብልዶ ኣይኮነን?
ኣብ መፋርቅ ዒስራ ክፍለ ዘመን ዓለምና ብውፅኢት ቴክኖሎጂ ኣብ ዝለዓለ ጠርዚ ኣብዝበፅሐትሉ ዝተራቐቐ ናይ ሕክምና መሳርሒ ተጠቂምካ ናይ መጥባሕቲ ስራሕቲ ኣብዝካየደሉ ጊዜ ተጋዳላይ ኣብ ዓውደ ውግእ ኣትዩ እግሩ፣ ርእሱ፣ ዓይኑ ፣ ከብዱ ኣረ ኩሉ ዘይትተንከፍ ኣካል ኣይነበረቶን እዚ ኩሉ ፍጅዕጅዕ ኢሉ ገሊኡ መዓንጥዑ ናብ ቅድሚኡ ተዘልዘሉ ወፅዩ እግሩ ኢዱ ተዘልዒፉ ዝሕከመሉ ዝዘመነ ሕክሞናዶ ነይሩዎ ይኸውን? ብፍፁም ዘይሕሰብ ዘይከኣል እዩ ነይሩ ፡፡ ኣብ ታሪኽ ቃልሲና ብፍላይ ኣብቲ መጀመርያ እቲ ቃልሲ ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ እናሃለወ ተጋዳላይ ብዘይምንም መደንዘዚ ብናይ ሕክምና መሳርሒ ተጠቂምካ ዘይኮንስ በቲ ኩልና እንፈልጦ መሳርሒ ሕርሻ መቁረፂ ኦም ጎዞሞ ኢዱ ተቆሪፁ፡፡ እዙይ ናይ ብሓቂ ተገይሩ ድዩ? ሰብኮይኑስ ከምዕንፀይቲ ብሓፂን ይቁረፅ? እረ ዝእመን ኣይኮነን ኢሉ ዝሓትት ሰብ ኣይሰኣንን፡፡ ተሓተተእውን ንቡር እዩ፡፡ ይትረፍ ንዘይነበረ ንቲ ኣብኡ ዝተኻፈለ’ውን ተመሊሱ ዝገርም ፍፃመ ፡፡ እመኑ ኣይትእመኑ ተጋዳላይ ግና ገይርዎ፡፡ ንዕላማ ኢልካ ዘይኽፈል ዋጋ የለን ኢሉ ከፊልዎ፡፡ እስኪ ኩላትና ንሕሰቦ ስፒል ወይ እሾኽ ወጊኣትና ክንደይ ንቅንዞ ኣረ ? ተጋዳላይ ግና ዘይሓለፎ ፀገም ታይ ኣሎ ? ዘይተዘረበ’ምበር ዘይተገበረ ደሎ’ዩ ኢልካዶ ምሕፃር ይሐይሽ ይኸውን፡፡
አረ ክንደይ ተጋዳለይ ዘይከፈሎ መስዋእቲ ታይ ኣሎ? ገሊፅካ ክውዳእ ድዩ? እዚ ኩሉ መስዋእቲ ንናይ ህዝቢ ትግራይ ነፃነት፣ ሰላም፣ ምንጋስ ሰናይ ምምሕዳርን ንምምፃእ ተባሂሉ ልዕሊ ዓቀን ዝተኸፈለ መስዋእቲ ብቃላት ዘይግለፅ መሪርን ወዲ ሰብ ክፀሮ ይክእል እዩ ተባሂሉ ዘይግመት ማንም ሰብ ይትረፍ ክትግብሮ ክሓልሞ ዘይኽእል ብጋሕዲ ግና መብዛሕትኡ ካብ ገጠር ዝመፀ ፊደል ዘይቆፀረ ወዲ ሓረስታይ እቲ ዝወሓደ ከዓ ብተነፃፃሪ ዝሐሸ ትምህርቲ ዝነበሮን ናብራ ከተማ ዝለመደን ተምሃራይ ከተመታይ ኩሉ ግና ኣብ ዕስራታን ሰላሳታትን ዕድመ ዝምደብ ለግለግ መንእሰይ ህዝቢ ክሓልፈሉ ኢሉ ንዛ ዘይትትካእ ሂወቱ ገቢሩ፡፡ ንዛ ብኩንትራት ዝተመደበት ዕድመ ወዲሰብ ምንም ተይጠዓመላ ንሓዋሩ ንናይ ህዝብታት ራህዋን ሰላምን ኢሉ ሂወቱ ዝገበረ ሃርበኛ ተጋዳላይ ዝብል ስያመ ምሃቡ ዝግቦኦን ዝገልፆን እዩ፡፡ ካብኡ ንላዕሊ ካሊእ መግለፂ ተዝህሉ እውን ይግቦኦ ብዘይምንም ኣፈላላይ ፡፡ ኣዶ ትግራወይቲ ከምዙይ ዝበለ ጅግና ወዲ ህዝቢ ወሊዳ ፡፡ ወሊደ ትበል ዋዕሮ ኣዶ ጅግና !! መዓዝ ሓደ ጥራሕ ሰዲዳ ካብ ስድራ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ኣብ ገሊኡ ከምስድራ ወፊሩ ዝበዝሕ ኣይተመለሰን ግቡኡ ፈፂሙ፡፡ ወለዲ ክሳዕ ዝጥውሮም ዝስእኑ ልዕሊ ዓቀን መስዋእቲ ተኸፊሉ ኣብዙይ ተበፂሑ፡፡ ተጋዳላይ እንትበሃል እዙይ እዩ ትርጉሙ፡፡ ናይ ማን እዙይ ዘይተዘየመሉ፣ ዘይተደረፈሉ ፣ ዘይተዘረበሉኸ መን ክዝረበሉ? እዚ ጅግናን ሰራሒ ታሪኽ ዝኮነ ተጋዳላይ እዚ ስብእና እዙይ ክሕዝ ዝገበሮ ግና ንበይኑ ዝተዓደሎ ተራ ሃርበኝነትን ናይ ውግእ ድሌትን ውይውን ናይ ውግእ ህርፋን ስለዝነበሮ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ መእሰሪኡን ናይ ዓወቱ ምሽጥርን ዝተሓንገጦ ፅኑዕ ህዝባዊ ዕላማን ኩሉ ነገር ንናይ ህዝቢ ረብሓ ቅድምያ ሂቡ ስለዝተቃለሰን ምኻኑ ግልፅን ግልፅን ኢዩ፡፡
እሞኸ እዚ ታሪክ ዝሰርሐ ተጋዳላይ እቲ ብሂወት ዘየለ ዝለዓለ ናይ ሂወት ዋጋ ዝኸፈለ ሓሊፉ ኣሎ፡፡ ንሱ ግቡእ ፈፂሙ ሒሳቡ ዓፅዩ እዩ፡፡ በቃ ዝሕተቶ ነገር የብሉን ኣብታ ዝነበረት መዋእል እታ ዝተሓተታ መሊሱ፡፡ እቲ ቀንዲ ሕቶ እቲ ካብ ብሱል ጥረ ብኣጋጣሚ ዝተረፈ ሐዚ ብሂወት ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውደ ስራሕ ተዋፊሩ ዝሰርሕ ዘሎ ተጋዳላይን እቲ ኣብዚ መዋእል እዙይ ዘሎ መንእሰይ ወለዶን ነተን ናይ ተጋዳላይ ክብርታት ወሪሱዶ ይቅፅል ኣሎ? ወይስ ነቲ ወርቃዊ ናይ ትማሊ ኣእላፍ ዝወደቁሉ ህዝባዊ ዕላማ እናራኸሰ ንይምሰል ኣብ መድረኻት ብቃል ሕድሪ ስውኣትና ኣይነዕብርን ዝብል ናይ ቃል ዓለም ጭርሖ እናተሓንገጠ ብድሕሪ መጋራጃ ግና ካሊእ ንህዝቢ ዘድሚ ስራሕ እናሰርሐ ይውዕል ኣሎ? ዝብል ሕቶ ክምለስ ዘለዎ እዩ፡፡ መልሱን ፍርዱን ነቲ ናይቲ ታሪኽ በዓል ዋና ዝኮነ መስተውዐሊ ወረጃ ህዝቢትግራይ ክገድፎ እየ፡፡ እንተኣነሞ ተጋዳላይ እምበር ተጋዳላይ ብምንታይሞ ክገልፀልካ ካብዙይ ንላዕላይ ዝብል ቃል ዝተሓንገጦ ህዝባዊ ዕላማ ክሳብ መጨረሻ ኣብ ሽቱኡ ንምብፃሕ ሐዝውን ኣብ መስመር ምግዳል ኣለኹ በሃላይ እየ፡፡ በዙይ ኣንፃር ኩሉናስኪ ሕድርናዶ ብግቡእ ንፍፅም ኣለና? ነብስና እስቲ ንፈትሽ ብዝብል መልእኽተይ ተኸንበትኩዎ ይሐይሽ፡፡
ዘልኣለማዊ ዝክሪ ንሰማእታትና !!!
 ተጋዳላይ ዝብል ዝተጠቀምኩሉ ቃል ንተባዕታይን ኣንስታይን ፆታ ማዕረ ኣገላልፃ ከምዘለዎ ኣንበብተይ ክትርዱኡለይ የተሓሳስብ

Comments

comments