ምምፃእ ኣይተ ገዱ ብከምዚ እንተረአናዮ……………

~~~~~\\~~~~\\~~~~//~~~~//~~~~
ኣነ ምምፃእ ኣይተ ገዱን ተወከልቲ ሽማግለታት ክልል ኣምሓራን ናብ ክልልና ብፍላይ ድማ ናብ ከተማ መቐለ ብፅቡቕ ዓይኒ እየ ዝሪኦ። ንምንታይ!? ካብ ፍኹክርን ጎነፅን ዝተረብሐ ሰብ ይኹን ህዝቢ ስለዘየለ። ብናተይ ርድኢት እቲ ኣብ ጎንደርን ባህርዳርን ዘጋጠመ ታሪካዊ ቁስሊ፣ከቢድ እኳ እንተነበረ፣ ብባህሪኡ ግን ውፅኢት ናይቲ ኣብ ሚድያን ኣብ ዝተፈላለዩ ታሪካዊ ኣጋጣሚታት ዘጋጠሙ ተጓንፎታት ኣብ መንጎ ክልቲኦም ልሂቃት ዝግበር ዘሎ ኲናት ምዃኑ እየ ዝርዳእ። ኣይተ ገዱ ሓዊሱ ናይቲ ድራማ ተዋሰእቲ ነይሮም ሓቂ እዩ።
ንድሕሪ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣጋጣሚ ዘይምምፃኡ ውሕስና እኳ እንተዘይብልና፣ እቲ ኣብ ሚድያ ይግበር ዘሎ ኲናት ግን ሕጂ ውን ልሂቅ ትግራይ ኣንበርኪኹ ከምዝሰዓሮም ንማንም ዝተሰወረ ኣይኮነን። እቲ ናይ መንእሰይ ትግራይ ትረትን ጥንካረን ገና ኣብ ፍላሜ ስለዘሎ ፣ ንዞም ቀፀልቲ ዓመታት ስዓራይ ኮይኑ ከምዝቕፅል ዘጠራጥር ኣይኮነን።
ስለዚ ምምፃእ ተወከልቲ ሽማግለታት ክልል ኣምሓራ ልክዕ ከም ህዝቢ ንቡርን እንደልዮን ኮይኑ ሓንጎፋይ ኢልና ክንቕበሎ ዝግበአና ጉዳይ እዩ። ምኽንያቱ ከምቲ ተደጋጊሙ እተዘርበ፣ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ጥር እትብል ቅርሕንቲ ስለዘየላ። ብምዃኑ ድማ ብልዑል ከበሬይታ ኣቀባብላ እንተንገብረሎም ደስ ምበለኒ።
ምምፃእ ኣይተ ገዱ ድማ ብኣውርኡ ፣ ብስራት ስዕረት ጫፍ ዝረገፁ ኣባላትን ደገፍትን ብአዴን ፣ ፅንፈኛታት ዲያስጶራን ኣድሃርያን ትምክሕተኛታትን ምዃኑ ጋህዲ ኮይኑ ተከሽሑ እዩ። ዝድላዩ ዓይነት ናይ ድሕሪት ኣጀንዳ ይሃሉ፣ ነቲ ኣጀንዳ ከም፡ወትሩ ክንጥንቀቖን ክንምርምሮን እምበር፣ ኣጋይሽ ተቐቢልና፡እንግዳዕድዐሉ ኣምር ፈፂሙ ኣይረኣየንን።
ጠቕሊልና ዝሰዓርናዮ ስነሓሳብ ትምክሕቲ ደጊምና ብልዑል ሞራላዊ ልዕልና፣ ትብዓትን ስንዱሕነትን ክንስዕሮ እምበር ወጮ ተኸዲንና ስር ግድዕ እንብለሉ ጉዳይ ክህሉ የብሉን። ኣጋውሽና(ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ሓዊሱ) ብስርዓትን ብልዑል ክብርን ንቀበል። ነስተናግድ እውን። ናይ ሞራል ልዕልናና ብዝግባእ ነረጋግፅ። ቀፂልና እቶም ክብሃሉ ዝግበኦም ብዘይምንም ስክፍታ ነታ ዘላ ሓቂ ብቁኑዕን ንፁርን ቋንቋ ንዛረቦም። ትሓታቲ ውን ገዱን መሪሕነት ገዱን እምበር ህዝቢ ኣምሓራ ዘይምዃኑ ብዘየላጢ ንንገር።
ብመሰረቱ እቲ ዝወሃብ ካሕሳን ዝወሃበና ይቅርታን ዘይኮነስ ፣ነቲ ኣድሃርያዊ ደንበ ትምክሕታዊ ኣተሓሳስባ ካብ ስረ መሰረቱ ቦርቊቕካ ምቕባርን ፣ ካብ ድሕሪ ሕጂ ክጥጥዕ ከምዘይክእል ብትሪ ክንቃለሶን ተቓሊስና ብዘየላጢ መሊስና ክንቅብሮ ምዃንና ብግብሪ ምርኣይ እዩ እቲ እንኮ ዋሕስና። እዚ ክብል ከለኹ ግን ከም ምምሕዳርን ከም ኣመራርሓን በደለኛታት ኢናሞ ይቅርታ ፣ክንክሕስ ኢና ምባሎም ኣቃሊለ ዝርእዮ ነገር ኣይኮነን። ዝበደለ ይቅርታን ካሕሳን ምሃቡ ንቡር ስለዝኾነ።
ብሓፈሻ ብዘይቅድመ ኩነት ብስርዓት ተቐቢልና እንግዶት ክነቐድም እዩ ዘለና ዝብል ፅኑዕ እምነት ኣለኒ። እቲ ዝግባእ ምይይጥ ምስዝምልከቶም ኣካላትን ዓበይቲ ዓድን ክልልና ምስተገበረ ውን እቲ ዝግበኦም ናይ ምስናይ ስርዓት ገይርና እንተነፋንዮም ግርም እዩ ብሃሊ እየ። ካብኡ ንሕና ተጋሩ ከም ህዝቢ ንህልውናና ዘስግኡ ነገራት ብሙሊኦም ብኹሉ ሸነኽ እናረኣናን እናመርመርናን ከከም ኣመፃፀአኦም ከም ልማድና ሓፁር ሓፂን ኮይንና ምቅላስን መኪትና ምምካንን እዩ ክኸውን ዘለዎ። ሰላም
ወዲገረብ ፃና!!!

Comments

comments